تبلیغات
معلمان
معلمان
« معلمی، شغل نیست! عشق است»
**** سلام به وبلاگ " معلمان " خوش آمدید ****

ساختار کامل یک طرح درس

۱-  مشخصات کلی شامل :
الف ) نام درس
ب) موضوع درس
ج )کلاس
د) صفحه
ه )نام معلم
و) نام مدرسه
ز )تاریخ اجرا
ح )زمان
ت )تعداد دانش  آموز
 2- اهداف
الف ) کلی  :
• هدف هایی که بعد از درس انتظار داریم دانش آموزان به آن برسند
•هدف های کلی در قالب جملات  ویا با استفاده از افعال کلی ومبهم بیان میشوند وقابل اندازه گیری نیستند
•فعل های مورد استفاده
•درک کنند-بفهمند- بشناسند –پی ببرند –بدانند –یاد بگیرند –آشنا شوند  و...........
•مثال آشنایی با جمع های دو رقمی      یا    فراگیران با جمع های دو رقمی آشنا شوند
ب  )اهداف جزئی
•اهداف کلی در جریان تحلیل آموزشی به اهداف جزئی تبدیل میشود این اهداف دستیافتنی تر وملموس تر است وبصورت مرحله ای  وبا افعال کلی بیان میشوند
•مثال : هدف کلی : آشنایی با مخلوط ها
•اهداف جزئی :
1- فراگیران با انواع مخلوط ها آشنا شوند
2-    ”      ” خواص    ”          ”
3-  ”        کاربرد مخلوط ها را بدانند
 ج) هدف های رفتاری
•هدف هایی که قابل اندازه گیری ومشاهده باشد  ورفتاری را از سوی فراگیر نشان دهد این هدف ها دارای چهار ویژگی هستند :
مثال: فراگیران با استفاده از نقاله زاویه های تمرین 4 را در مدت 5 دقیقه اندازه بگیرند
1-فعل رفتاری  : اندازه بگیرند
2-معیار عملکرد  : در مدت 5دقیقه درست اندازه گیرند
3-شرایط   : با استفاده از نقاله و تمرین 4 کتاب
4-مخاطب :فراگیران
طبقات هدف های رفتاری
•حیطه شناختی   :فعالیت های ذهنی انسان طبقات :
1- دانش  :توانایی به یاد سپردن ویاد آوری مطالب بدون تغییردر آنها است

 حفظ واژه ها  شعر ها و  .......

مثال  :نام پایتخت ایران را نام ببرد 

۲-  فهمیدن ( درک کردن ) :
• توانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب وتبیین آن با جملاتی که خودش می سازد یادگیری معنی دار    ترجمه     توضیح     معنی کردن مثال زدن 
•مثال  : انواع هدف را در دو خط توضیح دهد 
۳-  کاربرد  :
•     معلومات نظری کسب شده در موقعیت های عملی بکار می رود (کاربرد قواعد  اصول  روش ها مفاهیم قوانین ونظریات )
•مثال  : با استفاده از قواعد ریاضی تمرینات کتاب را حل کند 
۴--تجزیه وتحلیل :
یک موضوع را به اجزا تشکیل دهنده تجزیه کرده  وارتباط آنها   واصول حاکم بر آنها را شناخته وبیان نماید
نتیجه گیری  -مقایسه  - تفسیر  -بیان تفاوت و شباهت
مثال : دلایل بروز خشک سالی را توضیح دهد 
5-  ترکیب :
قابلیت به هم پیوستن عناصر و اجزا رابرای تشکیل یک مجموعه جدید   (خلاقیت –بوجود آوردن اثر بی همتا)    
اثر و عقیده بکر پیش بینی راه حل جدید
مثال  : اگر باران نیاید چه اتفاقی  می افتد 
6- ارزشیابی  :
•درباره ارزش کارها اندیشه ها راه حل ها و روش ها بر اساس معیاریمشخص داوری آگاهانه کند 
•مثال   :بهترین راه برای  مبارزه با گران فروشی چیست؟ 
•حیطه عاطفی
•با  احساسات نگرشها وارزش ها   سر وکار دارد  وسعت و دامنه رفتار ها در حیطه عاطفی زیاد است و ارزشیابی آن مشکل است زیرا سنجش میزان توجه نگرش و عمق ارزش کسب شده کار لحظه ای نبوده ودر بسیاری موارد به مراقبت مستمر وتجربه طولانی از شخص نیاز داریم .
طبقه ها
1- توجه ودقت کردن به یک پدیده یا موضوع
•شخص از وجود یک پدیده یا موضوع و محرک آگاهی پیدا می کند وبه آن توجه می کند
مثال : کسی که به بازی والیبال آشنایی  ندارد ممکن است برای نخستین بار به تماشای آن بپردازد -
۲- پاسخ دادن 
•پس از دقت و توجه به یک پدیده از شخص انتظار میرود که گامی فراتر نهد وفعالانه احساس خود را نمایان سازد . پس فرد باید واکنش نشان دهد .
• مثال دانش آموز از قوانین کلاس پیروی می کند
 3-ارزش گذاری
در این مرحله  فرد صرفا یک ارزش راپذیرفته  بلکه با اعتقاد به آن عمل می کند ودیگران را نیز به انجام آن تشویق میکند.
•مثال : شخص برای پیشرفت اجتماع خود را مسئول میداند
4- سازمان بندی ارزش ها
•شخص پس از اینکه ارزش ها را در درون خود پذیرفت ناگزیر خواهد بود که این ارزش ها و ارزش های جدید تر خود را به نحوی با یکدیگر تطبیق یا سازمان دهد ارزش هایی که بیشتر مورد قبول است ارجحیت دارد وبر دیگران برتری پیدا می کند
•مثال :  پس از درس محیط زیست  در مورد محیط زیست تحقیق میکند  وبرای آگاه کردن مردم اقدام میکند وبرای حفظ محیط زیست اقدام میکند
 5- تبلور در شخصیت
•ارزش یا مجموعه ای از ارزش ها انعکاس دائم در رفتار شخص پیدا میکند و در تمام جهات رفتار او را کنترل میکند و این رفتار جزئی از فلسفه زندگی او میشود
•مثال : فرد یک مشی خاص در زندگی خود به کار می گیرد 
•حیطه روانی حرکتی :
•یادگیری در این حیطه همراه با حرکت است و نمایانگر مهارت شخص در انجام دادن نوعی فعالیت فیزیکی مربوط به دستگاه عصبی – عضلانی می باشد  نقشه کشی ورزش و...
 طبقات
•۱-- آمادگی وتقلید
•منظور انجام دادن بعضی از کار های عملی ساده مطابق دستور العمل و به کمک معلم یا مربی است البته فرد باید آمادگی لازم را داشته باشد آمادگی ذهنی روانی فیزیکی
•مثال : دانش آموز انجام یک آزمایش را با نگاه کردن به معلم انجام دهد 
•2-اجرای عمل بدون کمک گرفتن از دیگران
•منظور اجرای آگاهانه است  تسلط شخصی به حدی است که احتیاج کمک دیگران ندارد
•مثال: کاربرد صحیح مواد شیمیایی با رعایت نکات ایمنی
3-دقت
انجام کار او وتکرار آن همراه بادقت سرعت و ظرافت است و در نتیجه اوتوانایی کنترل اعمال خود را بر حسب نیاز دارد
•مثال :تسلط بر رانندگی حین تغییر سرعت ویا جهت حرکت 
4- هماهنگی حرکات
•فرد توانایی انجام دادن هماهنگ چندین کار را بطور همزمان دارد.
• مثال : تنظیم میکروسکوپ با یک دست وترسیم شکل  رویت شده با دست دیگر 
5- عادی شدن
•فرد به طور خودکار به انجام کارهای دقیق و هماهنگ عادت میکند.
•مثال : مهارت در انجام آزمایش بطور دقیق
3- وسایل ومواد آموزشی
•تمام مواد و وسایل استفاده در تدریس نوشته می شود وسایل اگر خلاقانه باشد اثر بیشتری دارد و یا اینکه بوسیله معلم و دانش آموز تهیه شود ارزشمند است.
وسایل با توجه به هدف موضوع درس  روش و دانش آموزان انتخاب میشود.
۴ - ایجاد ارتباط   
•منظور این است که حواس دانش آموزان را به سمت کلاس بیاوریم
•فعالیت ها :
1- سلام واحوال پرسی
2-حضور وغیاب
3-دقت در وضع  روانی وجسمانی
4-بررسی تکالیف گذشته
5-رفتار ورودی
•منظور هدف هایی است که دانش آموزان باید قبل از شروع درس به آنها رسیده باشند یا (پیش نیاز های درس جدید)
6- ارزشیابی تشخیصی
•آنها را بصورت هدف می نویسیم 
•ارزشیابی تشخیصی به معلم کمک میکند  که :
1-میزان تجربیات قبلی درس جدید
2-وچه میزان از درس جدید رابه منظور مشخص کردن نقطه شروع  دانش آموزان میدانند
• در این قسمت سوالات نوشته میشود وشیوه ارزشیابی نیز ذکر میشود  
•کتبی   شفاهی    عملی
7-  آماده سازی ( ایجاد  انگیزه 
•آماده سازی یعنی اتصال تجربیات قبلی دانش آموزان به درس جدید
•روش های آماده سازی
1--مثال
2-داستان
3-نمایش  فیلم  عکس  تاتر   وسیله  نمودار  چارت و......
4-شعر
5-خاطره
6-سوال
7-خلاصه درس قبل
8-پخش صدا
9-- بیان اهداف  و   دیگر روشهای خلاق  ................
10- ارائه پیش سازمان دهنده
8- روش های تدریس  
•تمام روش های مورد استفاده نوشته میشود مثال :سخنرانی  پرسش وپاسخ نمایشی کارایی تیم و........
•فاکتورهای انتخاب روش
•با توجه به :
1- فراگیر  ( سن     استعداد   دوره تحصیلی تعداد   میزان دانسته ها )
2-توانایی معلم  ( قدرت بیان   توانایی رهبری   تسلط بر موضوع   اگاهی از روش )
3-امکانات و وسایل (مواد آموزشی  ساختمان   امکانات کلاس
4- موضوع ومواد درسی 
5--هدف
6-به پرورش روحی کمک کند
7- ایجاد خلاقیت
8- زمان
9- فرهنگ بومی ومنطقه ای
9- شکل کلاس
•منظور نحوه گروه بندی و وچگونگی نشستن دانش آموزان در تدریس است
•مثال  دایره ا ی    نعلی شکل    سنتی یا ردیفی
 10- ارائه درس 
•در این قسمت مراحل تدریس با توجه به هدف های جزئی (مرحله ای) بصورت فعالیت معلم دانش آموز نوشته می شود و به دو صورت نوشته می شود:
1- خلاصه
2- سناریو
•در ارائه درس به نکات زیر توجه کنید
1- یادآوری پیش نیازها
2-نظم در نوشتن واجرای مراحل 
3-توجه به ارزشیابی تکوینی
4-فعال کردن دانش آموزان
5-تعویض کانال ارتباط
6-پیش بینی فعالیت دانش آموزان
7- استفاده از وسایل به موقع وسر جای خود
8-بازخورد از دانش آموزان
9-حرکت معلم در کلاس
10- توجه به مدیریت کلاس
11- توجه به تک تک افراد کلاس  وارتباط کلامی
12استفاده از تشویق و تنبیه به موقع
 
 
۱۱- ارزشیابی تکوینی
•سوالاتی که در حین درس از دانش آموزان سوال می شو د که معمولا شفاهی است باید در طرح درس نوشته شود
•این سوالات معمو لا بر از تدریس هر هدف جزیی صورت می گیرد
 12- فعالیت های تکمیلی
•فعالیت هایی که موجب پایداری بیشتر یادگیری می شود:
•جمع بندی    (مروری  انتقالی   اتقاقی )
•نتیجه گیری
•حل تمرینات
•فرصت سوال
•نمایش  (فیلم  عکس و.....)
 کارهای عملی
13- ارزشیابی تراکمی
•ارزشیابی از میزان یادگیری دانش آموزان در کل تدریس است  تمام سوالات باتوجه به هدف های رفتاری نوشته شود  ضمنا چک لیستی نیز جهت ارزشیابی از حیطه عاطفی تهیه شود
• روش ارزشیابی  (کتبی   شفاهی   عملی) مشخص شود
•توجه  : ارزشیابی تراکمی باید بوسیله معلم تحلیل شود
 14- تعیین تکلیف
•تکلیف بصورت گروهی وفردی باشد
•انواع تکلیف 
1-تمرینی
2- آمادگی
3-امتدادی (خلاقیت)
نوع مطلب : طرح درس روزانه، مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


رازهای موفقیت معلمان موفق


1- دانش تخصصی :معلم موفق باید علاوه بر دانش و فنون دوران تحصیل زمینه های کاربرد آنها را در جامعه بشناسد  .                                            

2- اعتقاد :معلم موفق به شغل و حرفه اش اعتقاد و باورراسخ  دارد و به گفته هایش عمل می کندو به میزان توانایی خود تلاش می کند.

3- بینش : معلم موفق با تکمیل اطلاعات خود دانش آموزان و اولیا را در زوینه های مختلف آموزش و پرورش و حتی سایر علوم آگاه مِی کند

4- شخصیت : معلم موفق یک شخصیت ثابت و الگو دارد و روشهای برقراری ارتباط مناسب را خوب مِیداند و عمل مِیکند و با نفوذ وجذابیت نگرشها را در راستای اهداف آموزش و پرورش هدایت می کند

۵-اعتماد به نفس : معلم موفق با دانش کافی و تسلط از عهده تدریس بخوبی برمی آید .

6- خلاقیت : معلم موفق در تدریس با جدیت به پرورش خلاقیت دانش آموزان می پردازد

7-انضباط : معلم موفق میداند او الگوی دانش آموزان است و در شرایط مختلف نظم و انضباط را رعایت می کند

8- تواضع : معلم موفق تواضع را رمز موفقیت شغلی قرار می دهد

9-آراستگی:  معلم موفق در شرایط مختلف لباس مناسب و مرتب پوشیده و به آراستگی ظاهری نیز توجه می کند .

10-اخلاق حرفه ای : معلم موفق با آموزش و پرورش کشور سازگاراست و برای اجرای سیاستها و قوانین مربوطه احساس تعهد میکند

11-رهبری: معلم موفق قدرت رهبری دارد چراکه همه چشم به او دوخته اند

12-تعهد: معلم موفق به رشد و پرورش خصلتهای نیک ،خویشتن یابی ،انسان دوستی و...تلاش می کند

13-رغبت به کار: معلم موفق به مطالعه و تحقیق و مشارکت در امور مدرسه و انجام فعالیتهای آموزشی علاقه و رغبت کافی دارد

14-رشد و کمال : معلم موفق از تواناییهای خویش آگاه است و محدودیتها و ضعفهای خود را تشخیص می دهد.ناپخته و احساساتی عمل نمی کند .

15-بیان : معلم موفق بیانی رسا و شیوادارد و به فنون سخنرانی ،مکالمه و گفتگو و نوشتن آگاه است

16-تندرستی :معلم موفق می داند داشتن نیروی جسمی کافی برای فعالیتها ضروری است .پس ورزش می کند

17-نگرش صحیح :معلم موفق به کار و حرفه و یادگیرندگان نگرش مثبت دارد .

18-تمایل به همکاری : معلم موفق با کارکنان مدرسه و نظام  آموزش و پرورش همکاری می کند .

19-ایمان : معلم موفق در کار و زندگی به خدا توکل می کند .با نام خداوبرای رضای خدا تلاش می کند .

20-توجه به علاقه ی  یادگیرندگان : معلم موفق تدریس را از نقطه ای آغاز می کند که دانش آموزان نیاز دارند . به این منظور باید احساس آنها را درک کند ,...


 
نوع مطلب : معلمان، مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یادی از خطرات دهه ی پنجاه 

دانلود کتاب ریاضی سال اول دبستان سال 1347دانلود فایل pdf کتاب از لینک زیر 
منتظر نظرات سازنده ی شما دوستان هستم 

نوع مطلب : کتاب های دوره ی ابتدایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود مجموعه فیلم های انجام  آزمایش های درس علوم تجزبی دوره ی ابتدایی 

در این مجموعه سعی می شود تا در هر مطلب یک یا چند فیلم مربوط به درس های مختلف دوره ی ابتدایی جهت استفاده ی شما همکاران محترم و دانش آموزان عزیر قرار داده شود تا به شما عزیزان در درک بهتر مفاهیم کتاب های درسی کمک نماید . 

بنابر این در این مجموعه با ما همراه باشید 

و ما را از نظرات خودتون محروم نسازید .

دانلود فیلم آموزش نور طبیعی و نور مصنوعی

نوع مطلب : فیلم های کمک آموزشی دوره ی ابتدایی، کتاب های دوره ی ابتدایی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

خبرنگار صدا و سیما محسن خزایی امروز در سوریه به شهادت رسید. محسن خزایی اعزامی خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران عصر امروز در منطقه عملیاتی حلب سوریه به شهادت رسید.علت شهادت محسن خزایی خبرنگار اعزامی صدا و سیما به سوریه

شهید خزایی به علت اصابت ترکش ناشی از انفجار خمپاره به ناحیه سر به شهادت رسید. همچنین تامر صندوق ، تصویربردار خبرگزاری صدا و سیما هم از ناحیه کتف زخمی شده و هم اکنون در بیمارستان بستری است. گروه خبری خبرگزاری صدا و سیما به همراه سایر رسانه ها برای پوشش آخرین وضع میدان نبرد و پیشروی رزمندگان در منطقه منیان در غرب شهر حلب حضور داشت که تروریست ها با خمپاره این گروه را مورد حمله قرار دادند.


شادی روح این شهید بزرگوار صلوات


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


توصیه هایی برای معلم خوب بودن 
1- به جای اینکه به دانش آموزم ماهی بدهم به او ماهیگیری یاد بدهم.

2- با طرح مسائل جالب حس کنجکاوی دانش آموزم را تحریک کنم.

3- برخی دانش آموزان از اینکه جلوی بقیه تنبیه شوند نه تنها ناراحت نمی شوند بلکه از دیده شدنشان خوشحال می شوند.نوع تنبیه باید متناسب با خطا باشد.

4- از رسانه های دیداری مثل فیلم و عکس برای یاددهی بهتر استفاده کنم.

5- به یاد داشته باشم قرار نیست نتیجه تمام آموزش ها را همین الان در دانش آموزم ببینم.معلم باید صبور باشد.

6- از روش های تدریس جذاب و فعال استفاده کنم.

7- در هر کاری که ممکن است از دانش آموزان نظر بخواهم مثل رای گیری برای تعیین نماینده کلاس.

8- به هر کدام از دانش آموزان بر حسب توان وظایفی هرچند ساده محول کنم .آنها باید مسولیت پذیر شوند.

9- با همراهی دانش آموزان آزمایشهایی در کلاس انجام دهم حتی با وسایل خیلی ساده.

10- برای نهادینه کردن کارهای خوب در دانش آموز نمی توانم از تنبیه استفاده کنم بلکه از راه تشویق و تکرار باید استفاده کنم.

دوستان گرامی ما را از خودتون محروم نکنید 


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

وبلاگ " خشونت ممنوع !  " 
توضیحات : این وبلاگ سعی دارد تا با یاری خداوند متعال و همراهی شما کاربران گرامی تا آنجا که مقدور است به هر کدام از پرسش های زیر پاسخ داده و برای آنها راه حل هایی مفید ارائه نماید : 
- خشونت از کجا نشات گرفته است؟ 
- چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟
- در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟
- چگونه میتوانیم کشور و جامعه ای دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم ؟
آدرس :     /http://khoshonatmamnou.mihanblog.com/

دوستان عزیز و گرامی منتظر حضور سبز شما هستم 
با تشکر : پرویز حبیبی اصل
نوع مطلب : فیلم های کمک آموزشی دوره ی ابتدایی، استاد شهید مرتضی مطهری (ره)، دانلود آهنگ غمگین، تاریخ نگار، راهنمای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی، اخبار، معلمان، دانشگاه فرهنگیان، مقالات، کتاب های دوره ی ابتدایی، طرح درس روزانه، طرح درس سالانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نکات طلایی مدیریت درست کلاس درس

1- به ظاهر دانش آموزان ، لباس ، بهداشت و تغذیه آنها توجه داشته باشم.

2- آنها را گروه بندی کنم و بصورت عملی نحوه کار گروهی را به آنها بیاموزم.

3- دانش آموزان از سن 10-9 سالگی باید کم کم از دنیای خیال به واقعیت وارد شوند.

4- بیشتر شخصیت دانش آموز تا شش سالگی شکل می گیرد و تغییر دادن آنها بسیار دشوار است و این می تواند باعث سختی یا موجب راحتی کار تعلیم و تربیت توسط معلم شود.

5- معلول بودن کودک تا سن شش سالگی مشخص می شود اما بعضی معلولیت ها تا سن مدرسه ناشناخته می ماند.یک معلم باید بسیار تیزبین باشد.

6- کودکان بیش فعال با ورود به هر محیطی شروع به شیطنت می کنند ، باید آنها را بشناسیم.

7- یادگیری کودک از زمان تولد آغاز می شود.
8- استفاده از وسایل در سر کلاس باعث لذت شاگردان می شود.

9- برای توضیح دادن درس باید آن را ساده ، روشن و کوتاه بیان کنیم.

10- معلم صرفا نباید توضیح دهنده باشد بلکه باید شنونده نیز باشد.

منتظر نظرات سازنده ی شما هستم 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه ی نکات مفید و کاربردی کلاسداری :

1- لازمه یادگیری تمرین است و بهترین زمان تمرین در همان جلسه درس است.

2- هدف تمرین نباید مشغول کردن دانش آموز باشد بلکه تمرین باید کم و با هدف تثبیت یادگیری درس باشد.

3- حتما برای تمرین های نوشته شده باید بازخوردی( حتی اگر شده بصورت کلامی) داده شود.

4- وقتی تمرین را به عنوان تنبیه انتخاب می کنیم دانش آموز را نسبت به آن بی علاقه می کنیم.

5- مرز بین رفتار دوستانه و خودمانی شدن را حفظ کنیم .

6- کم کم با دانش آموزان دوست شویم و یکباره با آنها صمیمی نشویم.

7- در کلاس دانش آموزان را با جملات مثبت خطاب قرار دهیم مثلا بجای اینکه بگوییم حرف نزن بگوییم به درس گوش بده.

8- همان قدر که به کارهایی مثل خواندن و نوشتن اهمیت می دهم به کارهای عملی نیز اهمیت بدهم.

9- هر وقت که دیدم بچه ها در کلاس کسل هستند اندکی نرمش کنیم.

10- به بچه ها صفات منفی مثل تنبل یا احمق ندهم.

11-  در این سن دانش آموز حرفهای معلم را شدیدا قبول دارد و بر او تاثیر زیادی می گذارد ، چه حرفهای مثبت و چه منفی.

12- اگر به شاگردی بارها گفتم تنبل ، او این صفت را در خود می پذیرد و تا آخر عمر این فکر با او خواهد بود.

13- با بچه ها درباره اطلاعات عمومی و مطالب جذاب غیر از درس حرف بزنم.


منتظر نظرات خوب شما هستم
وبلاگ خشونت ممنوع؛
 http://khoshonatmamnou.mihanblog.com
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یك روش برای آموزش  دانش آموزان دیر آموز ، استفاده از جعبه یادگیری لایـتـنر :

چگونه از جعبه لایتنر استفاده کنیم:

جعبه لایتنر یک قوطی در باز است که از پنج قسمت تشکیل می‌‌شود.
1 . 2 . 4. 8 . 15
عرض قسمت های مختلف به ترتیب 15,8,4,2,1 واحد است. این جعبه را می‌‌توانید خودتان با مقوا، جعبه یا قوطی های پودر لباسشویی ، کفش و... درست کنید، یا اینکه از بازار تهیه نمائید.
این روش را می‌‌توانید برای یادگیری لغات زبان انگلیسی،فارسی و یا هر فرمول یا مطالب درسی فراری که می‌‌خواهید به خاطر بسپارید به کار گیرید.
هر موضوع یادگرفتنی را روی یک برگ کاغذ(فیش) بنویسید. دقت کنید که روی هر فیش تنها یک موضوع یادگرفتنی نوشته شود. یعنی لغت را در یک روی کاغذ و جواب آن را در روی دیگر برگه می‌‌نویسید.

مراحل کار:
1. روز اول: تعدادی از برگه‌ها را تکمیل می‌‌کنید و پس از اینکه هر دوروی برگه را یکی دوبار مرور کردید، برگه‌ها را در خانه اول جعبه قرار دهید. می‌‌توانید هر روز، ده پانزده یا تعداد بیشتری برگه آماده نمائید.شاید در بعضی روزها هم برگه ای تهیه نکنید.
2. روز دوم: ابتدا برگه هایی را که دیروز تهیه کرده بودید از خانه اول بردارید.سؤالات را از روی برگه بخوانید و سعی کنید جواب‌ها را به خاطر بیاورید. آنهایی را که بلد نبودید، مجدداً در خانه اول قرار دهید و آنهایی را که بلد بودید، به خانه دوم منتقل کنید. پشت این برگه های خانه دوم یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار دهید.
در پایان، برگه هایی را که در روز دوم برای اولین بار تهیه کرده اید در خانه اول قرار دهید.
3. روز سوم: به برگه های خانه دوم دست نمی زنید زیرا خانه دوم هنوز تکمیل نشده است و ظرفیت دو گروه برگه را دارد. پس باز هم از برگه های خانه اول شروع می‌‌کنید و برگه هایی را که جواب سؤالاتشان را بلد هستید به خانه دوم منتقل می‌‌نمائید و در پشت کاغذ رنگی قرار می‌‌دهید تا این برگه‌ها با برگه های روز گذشته مخلوط نشود. برگه هایی که پاسخشان را بلد نیستید به همراه برگه های جدیدی که امروز تهیه کرده اید در خانه اول قرار دهید.
4. روز چهارم:
الف. ابتدا از خانه دوم شروع کنید، زیرا خانه دوم ظرفیت دو گروه برگه را دارد و ظرفیت آن روز قبل تکمیل شده است. ولی فقط برگه های ردیف جلوتر را برمی دارید.(یعنی برگه هایی که جلو کاغذ رنگی قرار دارند) سؤالات روی این برگه‌ها را مطالعه می‌‌کنید و اگر جواب درست دادید برگه‌ها را در داخل خانه سوم و در ابتدای آن قرار می‌‌دهید و پشت این برگه‌ها یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار می‌‌دهید تا فاصله گذاری مشخص شود. ضمناً برگه های باقی مانده در خانه دوم را جلوتر می‌‌برید و کاغذ رنگی را در پشت این برگه‌ها می‌‌گذارید.
ب. سپس به خانه اول برگردید و برگه های آن را بردارید و آنهایی را که بلد هستید در خانه دوم و پشت کاغذ رنگی قرار دهید.
ج. برگه هایی که پاسخ آنها را بلد نیستید و همچنین برگه های جدیدی را که تهیه کرده اید در خانه اول می‌‌گذارید.
5 . خانه سوم برای چهار گروه برگه در نظر گرفته شده و باید چهار روز صبر کنید تا این قسمت تکمیل شود.البته هر روز پس از ورود برگه‌ها از خانه دوم به خانه سوم پشت این برگه‌ها یک کاغذ رنگی می‌‌گذارید تا قسمت سوم هم به تدریج و پس از چهار روز تکمیل شود.
6. خانه چهارم جای هشت گروه برگه را دارد و هشت روز پس از ورود اولین برگه‌ها پر خواهد شد. خانه پنجم جای پانزده گروه برگه را دارد و شانزده روز پس از ورود اولین برگه ها، این قسمت تکمیل می‌‌شود. یعنی اگر شما در کارتان وقفه ای نیندازید سی روز طول خواهد کشید تا هر پنج قسمت جعبه لایتنر تکمیل شود. توجه دارید که بین هر دو گروه برگه یک کاغذ رنگی با ارتفاع بیشتر قرار می‌‌دهید تا برگه های مربوط به روزهای مختلف با یکدیگر مخلوط نشوند.از روز سی و یکم به تدریج برگه‌ها از داخل جعبه خارج می‌‌شوند و شما می‌‌توانید این برگه‌ها را بایگانی نمائید. زیرا پس از پنج بار تکرار موفقیت آمیز هر برگه در زمان های متفاوت، می‌‌توانید مطمئن باشید که آن موضوع را برای همیشه فرا گرفته اید و هیچگاه آن را فراموش نخواهید کرد.
به این ترتیب شما با روشی که شبیه بازی انفرادی است، در اوقات فراغت می‌‌توانید با کمترین میزان اتلاف وقت آنچه را که یادگیری اش برایتان مشکل تر است بیشتر تکرار کنید و زودتر و برای همیشه به خاطر بسپارید و آنچه را که زودتر یاد می‌‌گیرید فقط با پنج بار تکرار برای همیشه فرا بگیرید.
نکته مهم: در هر مرحله که به سؤال یک برگه نتوانستید جواب دهید باید آن را به اولین خانه برگردانید.


 

نوع مطلب : معلمان، مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 14 )    ...   2   3   4   5   6   7   8   ...   
درباره وبلاگ


سلام به وبلاگ معلمان خوش آمدید من پرویز حبیبی اصل هستم متولد 29 شهریور ماه 1372 از استان کهگیلویه وبویر احمد شهرستان بهمئی آموزگار پایه ی پنجم ابتدایی ، مدرسه ی شهید علی محمدی شهر لیکک ؛ این وبلاگ تقدیمی است به همه ی زحمتکشان حوزه ی تعلم و تربیت امیدوارم که رضایت خاطر شما را جلب کند و اگر کم و کاستی بود با نظرهای سازنده ی خودتون من را در برطرف کردن آن یاری نمایید . با تشکر parvizhabibiasl@gmail.com

مدیر وبلاگ : پرویز حبیبی اصل
مطالب اخیر
نظرسنجی
موفقیت نظام آموزشی کیفی - توصیفی را در دوره ی ابتدایی چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
با ما در تماس باشید
پرویز حبیبی اصل
parvizhabibiasl@gmail.com
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای معلمان محفوظ است