تبلیغات
معلمان - ساختار کامل یک طرح درس
سه شنبه 25 آبان 1395

ساختار کامل یک طرح درس

   نوشته شده توسط: پرویز حبیبی اصل    نوع مطلب :طرح درس روزانه ،مقالات ،


ساختار کامل یک طرح درس

۱-  مشخصات کلی شامل :
الف ) نام درس
ب) موضوع درس
ج )کلاس
د) صفحه
ه )نام معلم
و) نام مدرسه
ز )تاریخ اجرا
ح )زمان
ت )تعداد دانش  آموز
 2- اهداف
الف ) کلی  :
• هدف هایی که بعد از درس انتظار داریم دانش آموزان به آن برسند
•هدف های کلی در قالب جملات  ویا با استفاده از افعال کلی ومبهم بیان میشوند وقابل اندازه گیری نیستند
•فعل های مورد استفاده
•درک کنند-بفهمند- بشناسند –پی ببرند –بدانند –یاد بگیرند –آشنا شوند  و...........
•مثال آشنایی با جمع های دو رقمی      یا    فراگیران با جمع های دو رقمی آشنا شوند
ب  )اهداف جزئی
•اهداف کلی در جریان تحلیل آموزشی به اهداف جزئی تبدیل میشود این اهداف دستیافتنی تر وملموس تر است وبصورت مرحله ای  وبا افعال کلی بیان میشوند
•مثال : هدف کلی : آشنایی با مخلوط ها
•اهداف جزئی :
1- فراگیران با انواع مخلوط ها آشنا شوند
2-    ”      ” خواص    ”          ”
3-  ”        کاربرد مخلوط ها را بدانند
 ج) هدف های رفتاری
•هدف هایی که قابل اندازه گیری ومشاهده باشد  ورفتاری را از سوی فراگیر نشان دهد این هدف ها دارای چهار ویژگی هستند :
مثال: فراگیران با استفاده از نقاله زاویه های تمرین 4 را در مدت 5 دقیقه اندازه بگیرند
1-فعل رفتاری  : اندازه بگیرند
2-معیار عملکرد  : در مدت 5دقیقه درست اندازه گیرند
3-شرایط   : با استفاده از نقاله و تمرین 4 کتاب
4-مخاطب :فراگیران
طبقات هدف های رفتاری
•حیطه شناختی   :فعالیت های ذهنی انسان طبقات :
1- دانش  :توانایی به یاد سپردن ویاد آوری مطالب بدون تغییردر آنها است

 حفظ واژه ها  شعر ها و  .......

مثال  :نام پایتخت ایران را نام ببرد 

۲-  فهمیدن ( درک کردن ) :
• توانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب وتبیین آن با جملاتی که خودش می سازد یادگیری معنی دار    ترجمه     توضیح     معنی کردن مثال زدن 
•مثال  : انواع هدف را در دو خط توضیح دهد 
۳-  کاربرد  :
•     معلومات نظری کسب شده در موقعیت های عملی بکار می رود (کاربرد قواعد  اصول  روش ها مفاهیم قوانین ونظریات )
•مثال  : با استفاده از قواعد ریاضی تمرینات کتاب را حل کند 
۴--تجزیه وتحلیل :
یک موضوع را به اجزا تشکیل دهنده تجزیه کرده  وارتباط آنها   واصول حاکم بر آنها را شناخته وبیان نماید
نتیجه گیری  -مقایسه  - تفسیر  -بیان تفاوت و شباهت
مثال : دلایل بروز خشک سالی را توضیح دهد 
5-  ترکیب :
قابلیت به هم پیوستن عناصر و اجزا رابرای تشکیل یک مجموعه جدید   (خلاقیت –بوجود آوردن اثر بی همتا)    
اثر و عقیده بکر پیش بینی راه حل جدید
مثال  : اگر باران نیاید چه اتفاقی  می افتد 
6- ارزشیابی  :
•درباره ارزش کارها اندیشه ها راه حل ها و روش ها بر اساس معیاریمشخص داوری آگاهانه کند 
•مثال   :بهترین راه برای  مبارزه با گران فروشی چیست؟ 
•حیطه عاطفی
•با  احساسات نگرشها وارزش ها   سر وکار دارد  وسعت و دامنه رفتار ها در حیطه عاطفی زیاد است و ارزشیابی آن مشکل است زیرا سنجش میزان توجه نگرش و عمق ارزش کسب شده کار لحظه ای نبوده ودر بسیاری موارد به مراقبت مستمر وتجربه طولانی از شخص نیاز داریم .
طبقه ها
1- توجه ودقت کردن به یک پدیده یا موضوع
•شخص از وجود یک پدیده یا موضوع و محرک آگاهی پیدا می کند وبه آن توجه می کند
مثال : کسی که به بازی والیبال آشنایی  ندارد ممکن است برای نخستین بار به تماشای آن بپردازد -
۲- پاسخ دادن 
•پس از دقت و توجه به یک پدیده از شخص انتظار میرود که گامی فراتر نهد وفعالانه احساس خود را نمایان سازد . پس فرد باید واکنش نشان دهد .
• مثال دانش آموز از قوانین کلاس پیروی می کند
 3-ارزش گذاری
در این مرحله  فرد صرفا یک ارزش راپذیرفته  بلکه با اعتقاد به آن عمل می کند ودیگران را نیز به انجام آن تشویق میکند.
•مثال : شخص برای پیشرفت اجتماع خود را مسئول میداند
4- سازمان بندی ارزش ها
•شخص پس از اینکه ارزش ها را در درون خود پذیرفت ناگزیر خواهد بود که این ارزش ها و ارزش های جدید تر خود را به نحوی با یکدیگر تطبیق یا سازمان دهد ارزش هایی که بیشتر مورد قبول است ارجحیت دارد وبر دیگران برتری پیدا می کند
•مثال :  پس از درس محیط زیست  در مورد محیط زیست تحقیق میکند  وبرای آگاه کردن مردم اقدام میکند وبرای حفظ محیط زیست اقدام میکند
 5- تبلور در شخصیت
•ارزش یا مجموعه ای از ارزش ها انعکاس دائم در رفتار شخص پیدا میکند و در تمام جهات رفتار او را کنترل میکند و این رفتار جزئی از فلسفه زندگی او میشود
•مثال : فرد یک مشی خاص در زندگی خود به کار می گیرد 
•حیطه روانی حرکتی :
•یادگیری در این حیطه همراه با حرکت است و نمایانگر مهارت شخص در انجام دادن نوعی فعالیت فیزیکی مربوط به دستگاه عصبی – عضلانی می باشد  نقشه کشی ورزش و...
 طبقات
•۱-- آمادگی وتقلید
•منظور انجام دادن بعضی از کار های عملی ساده مطابق دستور العمل و به کمک معلم یا مربی است البته فرد باید آمادگی لازم را داشته باشد آمادگی ذهنی روانی فیزیکی
•مثال : دانش آموز انجام یک آزمایش را با نگاه کردن به معلم انجام دهد 
•2-اجرای عمل بدون کمک گرفتن از دیگران
•منظور اجرای آگاهانه است  تسلط شخصی به حدی است که احتیاج کمک دیگران ندارد
•مثال: کاربرد صحیح مواد شیمیایی با رعایت نکات ایمنی
3-دقت
انجام کار او وتکرار آن همراه بادقت سرعت و ظرافت است و در نتیجه اوتوانایی کنترل اعمال خود را بر حسب نیاز دارد
•مثال :تسلط بر رانندگی حین تغییر سرعت ویا جهت حرکت 
4- هماهنگی حرکات
•فرد توانایی انجام دادن هماهنگ چندین کار را بطور همزمان دارد.
• مثال : تنظیم میکروسکوپ با یک دست وترسیم شکل  رویت شده با دست دیگر 
5- عادی شدن
•فرد به طور خودکار به انجام کارهای دقیق و هماهنگ عادت میکند.
•مثال : مهارت در انجام آزمایش بطور دقیق
3- وسایل ومواد آموزشی
•تمام مواد و وسایل استفاده در تدریس نوشته می شود وسایل اگر خلاقانه باشد اثر بیشتری دارد و یا اینکه بوسیله معلم و دانش آموز تهیه شود ارزشمند است.
وسایل با توجه به هدف موضوع درس  روش و دانش آموزان انتخاب میشود.
۴ - ایجاد ارتباط   
•منظور این است که حواس دانش آموزان را به سمت کلاس بیاوریم
•فعالیت ها :
1- سلام واحوال پرسی
2-حضور وغیاب
3-دقت در وضع  روانی وجسمانی
4-بررسی تکالیف گذشته
5-رفتار ورودی
•منظور هدف هایی است که دانش آموزان باید قبل از شروع درس به آنها رسیده باشند یا (پیش نیاز های درس جدید)
6- ارزشیابی تشخیصی
•آنها را بصورت هدف می نویسیم 
•ارزشیابی تشخیصی به معلم کمک میکند  که :
1-میزان تجربیات قبلی درس جدید
2-وچه میزان از درس جدید رابه منظور مشخص کردن نقطه شروع  دانش آموزان میدانند
• در این قسمت سوالات نوشته میشود وشیوه ارزشیابی نیز ذکر میشود  
•کتبی   شفاهی    عملی
7-  آماده سازی ( ایجاد  انگیزه 
•آماده سازی یعنی اتصال تجربیات قبلی دانش آموزان به درس جدید
•روش های آماده سازی
1--مثال
2-داستان
3-نمایش  فیلم  عکس  تاتر   وسیله  نمودار  چارت و......
4-شعر
5-خاطره
6-سوال
7-خلاصه درس قبل
8-پخش صدا
9-- بیان اهداف  و   دیگر روشهای خلاق  ................
10- ارائه پیش سازمان دهنده
8- روش های تدریس  
•تمام روش های مورد استفاده نوشته میشود مثال :سخنرانی  پرسش وپاسخ نمایشی کارایی تیم و........
•فاکتورهای انتخاب روش
•با توجه به :
1- فراگیر  ( سن     استعداد   دوره تحصیلی تعداد   میزان دانسته ها )
2-توانایی معلم  ( قدرت بیان   توانایی رهبری   تسلط بر موضوع   اگاهی از روش )
3-امکانات و وسایل (مواد آموزشی  ساختمان   امکانات کلاس
4- موضوع ومواد درسی 
5--هدف
6-به پرورش روحی کمک کند
7- ایجاد خلاقیت
8- زمان
9- فرهنگ بومی ومنطقه ای
9- شکل کلاس
•منظور نحوه گروه بندی و وچگونگی نشستن دانش آموزان در تدریس است
•مثال  دایره ا ی    نعلی شکل    سنتی یا ردیفی
 10- ارائه درس 
•در این قسمت مراحل تدریس با توجه به هدف های جزئی (مرحله ای) بصورت فعالیت معلم دانش آموز نوشته می شود و به دو صورت نوشته می شود:
1- خلاصه
2- سناریو
•در ارائه درس به نکات زیر توجه کنید
1- یادآوری پیش نیازها
2-نظم در نوشتن واجرای مراحل 
3-توجه به ارزشیابی تکوینی
4-فعال کردن دانش آموزان
5-تعویض کانال ارتباط
6-پیش بینی فعالیت دانش آموزان
7- استفاده از وسایل به موقع وسر جای خود
8-بازخورد از دانش آموزان
9-حرکت معلم در کلاس
10- توجه به مدیریت کلاس
11- توجه به تک تک افراد کلاس  وارتباط کلامی
12استفاده از تشویق و تنبیه به موقع
 
 
۱۱- ارزشیابی تکوینی
•سوالاتی که در حین درس از دانش آموزان سوال می شو د که معمولا شفاهی است باید در طرح درس نوشته شود
•این سوالات معمو لا بر از تدریس هر هدف جزیی صورت می گیرد
 12- فعالیت های تکمیلی
•فعالیت هایی که موجب پایداری بیشتر یادگیری می شود:
•جمع بندی    (مروری  انتقالی   اتقاقی )
•نتیجه گیری
•حل تمرینات
•فرصت سوال
•نمایش  (فیلم  عکس و.....)
 کارهای عملی
13- ارزشیابی تراکمی
•ارزشیابی از میزان یادگیری دانش آموزان در کل تدریس است  تمام سوالات باتوجه به هدف های رفتاری نوشته شود  ضمنا چک لیستی نیز جهت ارزشیابی از حیطه عاطفی تهیه شود
• روش ارزشیابی  (کتبی   شفاهی   عملی) مشخص شود
•توجه  : ارزشیابی تراکمی باید بوسیله معلم تحلیل شود
 14- تعیین تکلیف
•تکلیف بصورت گروهی وفردی باشد
•انواع تکلیف 
1-تمرینی
2- آمادگی
3-امتدادی (خلاقیت)


Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 07:15 ب.ظ

Very good material. Appreciate it!
cialis canada import cialis cialis 5mg prix cialis ahumada how does cialis work cialis 20 mg cut in half tadalafil 20 mg only now cialis 20 mg generic cialis levitra how do cialis pills work
Online cialis
جمعه 3 فروردین 1397 03:39 ب.ظ

Regards! A good amount of content!

cialis kaufen bankberweisung cialis billig cialis rezeptfrei sterreich acquisto online cialis cialis dosage amounts viagra vs cialis how to purchase cialis on line walgreens price for cialis dose size of cialis cialis 20mg prix en pharmacie
Cialispic
یکشنبه 27 اسفند 1396 10:19 ب.ظ

You've made the point.
warnings for cialis sialis cialis with 2 days delivery american pharmacy cialis how much does a cialis cost callus we use it 50 mg cialis dose cialis sale online rx cialis para comprar only best offers 100mg cialis
Can you get taller with yoga?
شنبه 18 شهریور 1396 11:45 ق.ظ
Hi, Neat post. There's an issue together with your website in internet explorer, would test this?
IE nonetheless is the marketplace chief and a big component
to folks will leave out your wonderful writing because
of this problem.
lewis6sutton0.jimdo.com
شنبه 14 مرداد 1396 05:44 ب.ظ
I really like what you guys are up too. This type of clever work and coverage!
Keep up the good works guys I've added you guys to our blogroll.
Reagan
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:54 ب.ظ
I think that everything said was actually very reasonable.
But, what about this? what if you added a little content?
I ain't saying your information isn't good., but what if you added a headline that grabbed people's attention?
I mean معلمان - ساختار کامل یک طرح درس is kinda boring.

You should glance at Yahoo's home page and note how they write news titles
to get people to click. You might try adding a video or a pic or two to
grab readers excited about everything've written. In my opinion, it could
bring your posts a little bit more interesting.
ملیکا سلطانی فر
چهارشنبه 26 آبان 1395 05:02 ق.ظ
سلام
دوست عزیزم وبلاگ زیبایی داری و میخوام ی چیز رو بهت توصیه کنم پس حتما بخون
خیلی از وقت ها دوست داشته اید شخص و یا همسر خود را عاشق خود نمایید. عاشق شدن به تمام معنا، طوری که هیچ کسی را به اندازه شما دوست نداشته باشد شما را کامل قبول داشته باشد و یا می خواهید دل کسی را بدست بیاورید و در این راه همیشه با شکست مواجه شده اید.
دوستان و یا اطرافیان شما به راحتی دل دیگران را بدست می آورند راحت همه عاشقشان می شوند ولی شما با وجود موقعیت بهتری که دارید موفق نمی شود! چرا ؟
آرزوی داشته اید که شماهم شخص مورد علاقه خود را مثل دیگران در کمترین زمان شیفته و عاشق خود نمایید اما ... چرا؟
کتاب چگونه دیگران را عاشق کنیم رو من برای اولین بار خوندم و اولین کتابی بود که کامل خوندم واقعا فوق العاده است اگه میخوای کسی رو عاشق خودت کنی این کتاب رو حتما بخون
لینک دانلود:
http://aymarket.ir/book/?p=261
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر