تبلیغات
معلمان - قالب گزارش نهایی اقدام پژوهی (ویژه معلمان پژوهنده)
معلمان
« معلمی، شغل نیست! عشق است»
**** سلام به وبلاگ " معلمان " خوش آمدید ****

قالب گزارش نهایی اقدام پژوهی (ویژه معلمان پژوهنده)

صفحه روی جلد :  شامل عنوان پژوهش، و سایر مشخصات مربوطه مانند نام و نام خانوادگی معلم پژوهنده، محل اجرای طرح و سال اجرای طرح

صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه ویژه تقدیم (اختیاری)

صفحه ویژه تشکر و قدردانی (اختیاری)

صفحه ویژه فهرست عناوین

چکیده : درانتهای چکیده،  کلیدواژه ها ذکر شود. کلیدواژه ها، واژه های کلیدی هستند که معمولاً در عنوان یا متن چکیده درج شده است و معرفی کننده گزارش شما می باشند.  در بخش چکیده به مسئلۀ مورد مطالعه و اهداف آن، گزیده ای از مهم ترین راه حل های اجراشده ، و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر اشاره شود.
فصل اول طراحی و برنامه ریزی: یک صفحه را برای عنوان این فصل اختصاص داده و از صفه بعد، مطالب فصل اول را که شامل موارد زیر است، به ترتیب بنویسید.

مقدمه:

مقدمه را با استفاده از منابع مرتبط با موضوع و همچنین نظر خودتان به عنوان معلم پژوهنده تنظیم کنید. آنچه در مقدمه باید درج شود، به شرح زیر می باشد:

1.        اهمیت و ضرورت فعالیتهای تحقیقاتی وضرورت آن درآموزش وپرورش 

2.        اهمیت کارآموزش وپرورش واهمیت شغلی که دارید(اداری-مدیر-معلم-  مشاور)

3.        سوابق شغلی به لحاظ ویژگیهای شخصی-کاری وبرخی علائق خود

4.        سوابق تحقیقاتی خودتان وشرکت درآزمونهای علمی

5.        بیان انگیزه شرکت درطرح اقدام پژوهی

6.         بیان اهداف اجرای طرح فوق(موضوع کارتان)

7.        بیان علل انتخاب موضوع کار خود

8.        بیان موضوع طرح اقدام پژوهی خود(با کمی توصیف)

9.        نقش خودرادرنوشتن طرح معین کنید مثلا بعنوان دبیرجغرافیا

10.    بیان کنید که تصمیم گرفتیدمساله خودرادر قالب اقدام پژوهی رفع نمایید.

اهداف:

 اهداف شما از اجرای این پژوهش چه بوده است؟ آنها را دراین قسمت بنویسید ( به صورت تیتر وار ویا در قالب چند جمله مرتبط)

بیان مسأله: ( توصیفی مختصر از زمینه یا موقعیت کاری تان ارائه کنید تا نشان دهید چرا آن مسأله به شما ربط دارد و چگونه امید دارید که بتوانید کارها را بهبود بخشید؟)

مانند: چگونه می توانم .... بهبود بخشم؟  یا   مسأله اصلی من .... است .(یعنی درقالب جمله بیان کنید)

موارد زیر را در نوشتن بیان مسأله رعایت کنید:

1)     نحوه مسأله یابی(چگونه مسأله را یافتید)

2)     تشریح مسأله به صورت روشن،واضح و رقیق

3)     بیان اهمیت،حسّایت،ضرورت مسأله در ابعاد مختلف(آموزشی،علمی،اداری، و برنامه ریزی)

4)     ویژگی افرادی که مسأله به آنها مربوط است به روشنی،با تجزیه و تحلیل و نقد دقیق و تخصصی بیان و توصیف شود.

5)     عوامل احتمالی ایجاد مسأله که پیش بینی کرده بودید را  بیان شود.

6)      ابعاد و ویژگی های مختلف مسأله را از زوایای مختلف برسی کنید.

7)     عوارض و پیامدهای احتمالی مشکل(مسأله )را برشمارید.

8)     بیان کنید که انجام این تحقیق تا چه اندازه موجب تغییر،تعدیل یا اصلاح مشکل یا مسأله خواهد شد.

9)بررسی های پرسش های که در حل مسأله به ذهن شما رسیده است.

10)نهایتاًدر تعریف مسأله خواننده باید بتواند از وضعیت مورد نظر تصویر واقعی،بدون ابهام و پرسش به آورد.

آماده سازی شرایط: ( شامل تمام فعالیتهایی است که در هنگام انتخاب مسأله پژوهش، مطالعه اسناد و مدارک، برقراری ارتباط باافراد درگیر پژوهش مانند اعضای گروه اعتبارگذار، شرکت کنندگان و... داده بودید. می توانید تمام این موارد را دربخش های جداگانه توضیح دهید ویا همه را به طور کلی در زیر مجموعه مرحله آماده سازی شرایط توضیح دهید. مهم این است که به همه موارد در جای خود اشاره کنید.)

بیان وضعیت مطلوب ( با توجه به مسأله تان، وضعیتی كه می خواستید به آن برسید چه بوده است؟ آن را دراین قسمت توضیح دهید.)

بیان وضعیت موجود (وضعیت کمّی و کیفی محیط تحقیق مورد نظر را دقیقاً تشریح کنید. به عبارتی وضعیتی را که قبل از اجرای راه حل ها داشتید، به طور کامل و با تمام جزئیات لازم توضیح دهید.)

ملاک ها و نشانگرهای  مربوط به وضعیت موجود (شواهد و دلایلی که اثبات می کند شما واقعاً با این مسأله درگیر هستید .همان نتیجه تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده که شواهد 2 نام دارند.) در این قسمت به فاصله ای كه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد، اشاره كنید.

ضرورت انجام طرح ( دلایل خود را مبنی بر لازم و ضروری بودن اجرای این طرح ذکرکنید)

 آن چه لازم است تغییر یابد ( درپاسخ به این پرسش که دراین موقعیت چه کاری ازعهده من بر می آید؟ راه حل هایی که در نظر داشتید و نکته یا نکاتی را که باید بر آن ها تأکید کنید ، ذکر کنید.) علاوه براین اگر راه حل های انتخابی را براساس برخی نظریه ها و یافته های علمی انتخاب کرده اید، ابتدا این نظریه ها و یافته ها را دراین قسمت معرفی کنید و سپس راه حل های خود را درادامه به طور مختصر مطرح کنید.

 توافق در مورد راه حل های اجرایی( فعالیتهایی را که مربوط به چگونگی دریافت توافق از افراد درگیر پژوهش درمورد راه حل های انتخابی بوده است، دراین قسمت بنویسید. به متن توافقنامه با اعضای گروه اعتبار گذار نیز اشاره کنید)

تدوین برنامه اجرایی( برنامه تدوین شده را معرفی كنید)

فصل دوم: اقدام

اجرای اقدام بهینه (دراین قسمت تمام مراحل اجرای بهترین راه حل ها را با جزییات لازم بیان كنید)

درواقع این فصل گسترده تر از سایر فصل ها نوشته می شود.

فصل سوم : مشاهده

گردآوری داده ها درباره تأثیر اقدام بهینه

(دراین قسمت، ابزارها و روشهای استفاده شده در مراحل نظارت و ارزشیابی اقدام یا اقدامات و همچنین داده هایی که از این طریق به دست آورده اید را ذکر کنید. ابتدا ابزارها و روش ها را معرفی کرده و سپس نحوه استفاده از آن ها را توضیح دهید.)

تحلیل شواهد تأثیر اقدام بهینه

(دراین قسمت، نتایج تحلیل داده هایی را جمع آوری کرده اید، بنویسید. به نحوی که براساس این نتایج بتوانید ثابت کنید اقدامات شما دربهبود وضعیت، موثر بوده است و نتایج مطلوبی را به دنبال داشته است.)

فصل چهارم: ارزیابی و اعتباربخشی ( شامل موارد زیر است)

 گردهم آیی ناظران طرح و نظرخواهی از آنان

( دراین قسمت، فعالیتهای انجام شده جهت اعتبارگذاری یافته های پژوهش تان، مانند تشکیل جلسه را ذکر کنید. اگر از روشهایی غیر از تشکیل جلسه استفاده کرده اید، آن ها را ذکر کنید.)

 ارزیابی طرح توسط ناظران ، همکاران و ...

( دراین قسمت، نتایج گرفته شده از تشکیل جلسات اعتبارگذاری و یا اعتباریابی های دیگر را که جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرده اید، ذکر کنید.)

موانع و محدودیت ها:

در این قسمت معلم پژوهنده موانع و محدودیت های طرح اقدام پژوهی خود را می نویسد بعنوان نمونه:

*    ناکافی بودن برخی اطلاعات لازم در بعضی از مقالات مرتبط با موضوع

*    گرانی و بالا بودن هزینه های اجرایی

*    در دسترس نبودن منابع و کتب مورد نیاز

*    کمبود زمان اجرای طرح

*    مشکل عدم استفاده از همه روش های جمع آوری اطلاعات

*    عدم همکاری کافی برخی از مدیران و همکاران و...

پیشنهادها:

در این مرحله با استفاده از موارد زیر، پیشنهادهای ضروری و موثر را ارائه نمایید :

*    تجارب خود

*    مطالعات منابع علمی مختلف

*    نتایج طرح اقدام پژوهی خود

*    نتایج برخی گزارش های پژوهشی

ضمائم و پیوست ها:

تمام اسناد و مدارکی که ادعاهای شما را درهر مرحله از کار تأیید می کنند،  دراین قسمت باید ضمیمه شوند. نمونه هایی از آنها را چاپ کرده و همه را درقالب CD یا DVD به گزارش نهایی مکتوب اضافه نمایید. ضمائم و پیوست ها می توانند موارد زیر باشند :

*    عکسها و نمودار ها، چارت ها، فرم ها

*     برخی نامه های اداری

*    نمونه پرسشنامه

*     نمونه فرم صورتجلسه اعتبارگذاری

*    نمونه کار دانش آموزان

*     نمونه نظرات ثبت شده همکاران،اولیاءو..

*    مستندات رتبه ها و موفقیت ها و موارد دیگر مرتبط با طرح اقدام پژوهی نوشته شده.

منابع :

منابع به ترتیب حروف الفبا و به شکل زیر نوشته می شود:

کتاب فارسی تألیف شده :

*     نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک نویسنده(سال انتشار).نام کتاب ، شهرمحل انتشار:ناشر.

مثال: حسنی، محمد (1383) . نقد و بررسی الگوهای ارتقای تحصیلی ، تهران: تزکیه.

کتاب ترجمه شده :

*    نام خانوادگی مولف، نام کوچک مولف (سال انتشار). نام کتاب ترجمه شده، نام مترجم، نوبت چاپ (سال چاپ اثر ترجمه شده). شهر محل چاپ اثر: نام انتشارات.

مثال: دوبونو، ادوارد (1933). خلاقیت جدی، ترجمه مرتضی غفاری پور، چاپ اول (1382). تهران: آییژ.

گزارش طرح پژوهشی یا پایان نامه:

*    نام خانوادگی پژوهشگر، نام کوچک(سال اتمام گزارش). عنوان گزارش نهایی، استاد راهنما یا ناظر، شهر محل اتصال طرح به آن: نام دانشگاه یا مرکز علمی مربوطه.

مثال: رفیع نیا، محمدحسین (1384). بررسی کارایی درونی گروههای آموزشی دوره متوسطه نظری براساس شاخص های متناسب با اهداف این گروهها درادارات آموزش و پرورش استان خوزستان، زیر نظر مسعود برومند، اهواز: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

مجله یا مقاله علمی:

*    نام خانوادگی نویسنده ، نام کوچک (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله ای که مقاله درآن چاپ شده: شماره مجله، شماره صفحات مقاله.

مثال: رجایی، علیرضا(1381). خانواده،مدرسه،همسالان و رسانه های گروهی در رفتار انجرافی نوجوانان پسر. فصلنامه دانش و پژوهش: شماره11و12، ص 48.

منبع لاتین:

*    نام خانوادگی مولف، نام کوچک (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر محل انتشار: نام انتشارات.

مثال:

Guilford, J.P. (1954). Psychometric methods. New York: McGgraw-Hill.نوع مطلب : مقالات، معلمان، مطالب علمی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 22 فروردین 1396
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:44 ق.ظ

Whoa quite a lot of fantastic knowledge!
cialis free trial cialis italia gratis cialis preise schweiz cialis rckenschmerzen discount cialis cialis prezzo di mercato cialis therapie enter site very cheap cialis cialis 20 mg effectiveness cialis dose 30mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:49 ق.ظ

You actually reported this well!
we recommend cialis info cialis sale online buy generic cialis cialis daily cialis for daily use cialis uk rezeptfrei cialis apotheke click here cialis daily uk cialis prices look here cialis cheap canada
جمعه 7 اردیبهشت 1397 07:22 ب.ظ

You actually stated this well!
how does cialis work india cialis 100mg cost cialis price thailand tadalafil 10 mg cialis reviews prix cialis once a da cialis sale online purchasing cialis on the internet viagra vs cialis deutschland cialis online
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 04:58 ق.ظ

Awesome posts. Thanks a lot.
silagra where can i buy the cheapest viagra buying viagra from canada how to buy real viagra online viagra on prescription prices for viagra buy viagra pay with paypal buy viagra super active online where to buy herbal viagra buying real viagra online
جمعه 3 فروردین 1397 05:18 ب.ظ

You expressed that terrifically.
cialis mit grapefruitsaft cialis mit grapefruitsaft cialis per paypa click here take cialis cialis herbs cialis online we choice cialis pfizer india cialis dose 30mg cialis prezzo al pubblico il cialis quanto costa
دوشنبه 28 اسفند 1396 12:07 ق.ظ

You revealed it adequately.
side effects of cialis we use it 50 mg cialis dose miglior cialis generico venta cialis en espaa cialis pills in singapore buy cialis cheap 10 mg cialis alternative cialis kaufen wo tesco price cialis cialis 30 day sample
شنبه 14 مرداد 1396 12:01 ب.ظ
I am truly delighted to glance at this website posts which contains lots of useful facts,
thanks for providing such information.
پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 12:57 ب.ظ
Right now it appears like Wordpress is the best
blogging platform available right now. (from what I've read)
Is that what you're using on your blog?
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:12 ب.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz answer back as I'm looking to create my own blog and would like to
find out where u got this from. kudos
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام به وبلاگ معلمان خوش آمدید من پرویز حبیبی اصل هستم متولد 29 شهریور ماه 1372 از استان کهگیلویه وبویر احمد شهرستان بهمئی آموزگار دوره ی ابتدایی ، شهر لیکک ؛ این وبلاگ تقدیمی است به همه ی زحمتکشان حوزه ی تعلم و تربیت امیدوارم که رضایت خاطر شما را جلب کند و اگر کم و کاستی بود با نظرهای سازنده ی خودتون من را در برطرف کردن آن یاری نمایید . با تشکر parvizhabibiasl@gmail.com

مدیر وبلاگ : پرویز حبیبی اصل
مطالب اخیر
نظرسنجی
موفقیت نظام آموزشی کیفی - توصیفی را در دوره ی ابتدایی چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
با ما در تماس باشید
پرویز حبیبی اصل
parvizhabibiasl@gmail.com
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای معلمان محفوظ است