تبلیغات
معلمان - قالب گزارش نهایی اقدام پژوهی (ویژه معلمان پژوهنده)
سه شنبه 22 فروردین 1396

قالب گزارش نهایی اقدام پژوهی (ویژه معلمان پژوهنده)

   نوشته شده توسط: پرویز حبیبی اصل    نوع مطلب :مقالات ،معلمان ،مطالب علمی ،


قالب گزارش نهایی اقدام پژوهی (ویژه معلمان پژوهنده)

صفحه روی جلد :  شامل عنوان پژوهش، و سایر مشخصات مربوطه مانند نام و نام خانوادگی معلم پژوهنده، محل اجرای طرح و سال اجرای طرح

صفحه بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه ویژه تقدیم (اختیاری)

صفحه ویژه تشکر و قدردانی (اختیاری)

صفحه ویژه فهرست عناوین

چکیده : درانتهای چکیده،  کلیدواژه ها ذکر شود. کلیدواژه ها، واژه های کلیدی هستند که معمولاً در عنوان یا متن چکیده درج شده است و معرفی کننده گزارش شما می باشند.  در بخش چکیده به مسئلۀ مورد مطالعه و اهداف آن، گزیده ای از مهم ترین راه حل های اجراشده ، و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر اشاره شود.
فصل اول طراحی و برنامه ریزی: یک صفحه را برای عنوان این فصل اختصاص داده و از صفه بعد، مطالب فصل اول را که شامل موارد زیر است، به ترتیب بنویسید.

مقدمه:

مقدمه را با استفاده از منابع مرتبط با موضوع و همچنین نظر خودتان به عنوان معلم پژوهنده تنظیم کنید. آنچه در مقدمه باید درج شود، به شرح زیر می باشد:

1.        اهمیت و ضرورت فعالیتهای تحقیقاتی وضرورت آن درآموزش وپرورش 

2.        اهمیت کارآموزش وپرورش واهمیت شغلی که دارید(اداری-مدیر-معلم-  مشاور)

3.        سوابق شغلی به لحاظ ویژگیهای شخصی-کاری وبرخی علائق خود

4.        سوابق تحقیقاتی خودتان وشرکت درآزمونهای علمی

5.        بیان انگیزه شرکت درطرح اقدام پژوهی

6.         بیان اهداف اجرای طرح فوق(موضوع کارتان)

7.        بیان علل انتخاب موضوع کار خود

8.        بیان موضوع طرح اقدام پژوهی خود(با کمی توصیف)

9.        نقش خودرادرنوشتن طرح معین کنید مثلا بعنوان دبیرجغرافیا

10.    بیان کنید که تصمیم گرفتیدمساله خودرادر قالب اقدام پژوهی رفع نمایید.

اهداف:

 اهداف شما از اجرای این پژوهش چه بوده است؟ آنها را دراین قسمت بنویسید ( به صورت تیتر وار ویا در قالب چند جمله مرتبط)

بیان مسأله: ( توصیفی مختصر از زمینه یا موقعیت کاری تان ارائه کنید تا نشان دهید چرا آن مسأله به شما ربط دارد و چگونه امید دارید که بتوانید کارها را بهبود بخشید؟)

مانند: چگونه می توانم .... بهبود بخشم؟  یا   مسأله اصلی من .... است .(یعنی درقالب جمله بیان کنید)

موارد زیر را در نوشتن بیان مسأله رعایت کنید:

1)     نحوه مسأله یابی(چگونه مسأله را یافتید)

2)     تشریح مسأله به صورت روشن،واضح و رقیق

3)     بیان اهمیت،حسّایت،ضرورت مسأله در ابعاد مختلف(آموزشی،علمی،اداری، و برنامه ریزی)

4)     ویژگی افرادی که مسأله به آنها مربوط است به روشنی،با تجزیه و تحلیل و نقد دقیق و تخصصی بیان و توصیف شود.

5)     عوامل احتمالی ایجاد مسأله که پیش بینی کرده بودید را  بیان شود.

6)      ابعاد و ویژگی های مختلف مسأله را از زوایای مختلف برسی کنید.

7)     عوارض و پیامدهای احتمالی مشکل(مسأله )را برشمارید.

8)     بیان کنید که انجام این تحقیق تا چه اندازه موجب تغییر،تعدیل یا اصلاح مشکل یا مسأله خواهد شد.

9)بررسی های پرسش های که در حل مسأله به ذهن شما رسیده است.

10)نهایتاًدر تعریف مسأله خواننده باید بتواند از وضعیت مورد نظر تصویر واقعی،بدون ابهام و پرسش به آورد.

آماده سازی شرایط: ( شامل تمام فعالیتهایی است که در هنگام انتخاب مسأله پژوهش، مطالعه اسناد و مدارک، برقراری ارتباط باافراد درگیر پژوهش مانند اعضای گروه اعتبارگذار، شرکت کنندگان و... داده بودید. می توانید تمام این موارد را دربخش های جداگانه توضیح دهید ویا همه را به طور کلی در زیر مجموعه مرحله آماده سازی شرایط توضیح دهید. مهم این است که به همه موارد در جای خود اشاره کنید.)

بیان وضعیت مطلوب ( با توجه به مسأله تان، وضعیتی كه می خواستید به آن برسید چه بوده است؟ آن را دراین قسمت توضیح دهید.)

بیان وضعیت موجود (وضعیت کمّی و کیفی محیط تحقیق مورد نظر را دقیقاً تشریح کنید. به عبارتی وضعیتی را که قبل از اجرای راه حل ها داشتید، به طور کامل و با تمام جزئیات لازم توضیح دهید.)

ملاک ها و نشانگرهای  مربوط به وضعیت موجود (شواهد و دلایلی که اثبات می کند شما واقعاً با این مسأله درگیر هستید .همان نتیجه تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده که شواهد 2 نام دارند.) در این قسمت به فاصله ای كه بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد، اشاره كنید.

ضرورت انجام طرح ( دلایل خود را مبنی بر لازم و ضروری بودن اجرای این طرح ذکرکنید)

 آن چه لازم است تغییر یابد ( درپاسخ به این پرسش که دراین موقعیت چه کاری ازعهده من بر می آید؟ راه حل هایی که در نظر داشتید و نکته یا نکاتی را که باید بر آن ها تأکید کنید ، ذکر کنید.) علاوه براین اگر راه حل های انتخابی را براساس برخی نظریه ها و یافته های علمی انتخاب کرده اید، ابتدا این نظریه ها و یافته ها را دراین قسمت معرفی کنید و سپس راه حل های خود را درادامه به طور مختصر مطرح کنید.

 توافق در مورد راه حل های اجرایی( فعالیتهایی را که مربوط به چگونگی دریافت توافق از افراد درگیر پژوهش درمورد راه حل های انتخابی بوده است، دراین قسمت بنویسید. به متن توافقنامه با اعضای گروه اعتبار گذار نیز اشاره کنید)

تدوین برنامه اجرایی( برنامه تدوین شده را معرفی كنید)

فصل دوم: اقدام

اجرای اقدام بهینه (دراین قسمت تمام مراحل اجرای بهترین راه حل ها را با جزییات لازم بیان كنید)

درواقع این فصل گسترده تر از سایر فصل ها نوشته می شود.

فصل سوم : مشاهده

گردآوری داده ها درباره تأثیر اقدام بهینه

(دراین قسمت، ابزارها و روشهای استفاده شده در مراحل نظارت و ارزشیابی اقدام یا اقدامات و همچنین داده هایی که از این طریق به دست آورده اید را ذکر کنید. ابتدا ابزارها و روش ها را معرفی کرده و سپس نحوه استفاده از آن ها را توضیح دهید.)

تحلیل شواهد تأثیر اقدام بهینه

(دراین قسمت، نتایج تحلیل داده هایی را جمع آوری کرده اید، بنویسید. به نحوی که براساس این نتایج بتوانید ثابت کنید اقدامات شما دربهبود وضعیت، موثر بوده است و نتایج مطلوبی را به دنبال داشته است.)

فصل چهارم: ارزیابی و اعتباربخشی ( شامل موارد زیر است)

 گردهم آیی ناظران طرح و نظرخواهی از آنان

( دراین قسمت، فعالیتهای انجام شده جهت اعتبارگذاری یافته های پژوهش تان، مانند تشکیل جلسه را ذکر کنید. اگر از روشهایی غیر از تشکیل جلسه استفاده کرده اید، آن ها را ذکر کنید.)

 ارزیابی طرح توسط ناظران ، همکاران و ...

( دراین قسمت، نتایج گرفته شده از تشکیل جلسات اعتبارگذاری و یا اعتباریابی های دیگر را که جمع آوری و تجزیه و تحلیل کرده اید، ذکر کنید.)

موانع و محدودیت ها:

در این قسمت معلم پژوهنده موانع و محدودیت های طرح اقدام پژوهی خود را می نویسد بعنوان نمونه:

*    ناکافی بودن برخی اطلاعات لازم در بعضی از مقالات مرتبط با موضوع

*    گرانی و بالا بودن هزینه های اجرایی

*    در دسترس نبودن منابع و کتب مورد نیاز

*    کمبود زمان اجرای طرح

*    مشکل عدم استفاده از همه روش های جمع آوری اطلاعات

*    عدم همکاری کافی برخی از مدیران و همکاران و...

پیشنهادها:

در این مرحله با استفاده از موارد زیر، پیشنهادهای ضروری و موثر را ارائه نمایید :

*    تجارب خود

*    مطالعات منابع علمی مختلف

*    نتایج طرح اقدام پژوهی خود

*    نتایج برخی گزارش های پژوهشی

ضمائم و پیوست ها:

تمام اسناد و مدارکی که ادعاهای شما را درهر مرحله از کار تأیید می کنند،  دراین قسمت باید ضمیمه شوند. نمونه هایی از آنها را چاپ کرده و همه را درقالب CD یا DVD به گزارش نهایی مکتوب اضافه نمایید. ضمائم و پیوست ها می توانند موارد زیر باشند :

*    عکسها و نمودار ها، چارت ها، فرم ها

*     برخی نامه های اداری

*    نمونه پرسشنامه

*     نمونه فرم صورتجلسه اعتبارگذاری

*    نمونه کار دانش آموزان

*     نمونه نظرات ثبت شده همکاران،اولیاءو..

*    مستندات رتبه ها و موفقیت ها و موارد دیگر مرتبط با طرح اقدام پژوهی نوشته شده.

منابع :

منابع به ترتیب حروف الفبا و به شکل زیر نوشته می شود:

کتاب فارسی تألیف شده :

*     نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک نویسنده(سال انتشار).نام کتاب ، شهرمحل انتشار:ناشر.

مثال: حسنی، محمد (1383) . نقد و بررسی الگوهای ارتقای تحصیلی ، تهران: تزکیه.

کتاب ترجمه شده :

*    نام خانوادگی مولف، نام کوچک مولف (سال انتشار). نام کتاب ترجمه شده، نام مترجم، نوبت چاپ (سال چاپ اثر ترجمه شده). شهر محل چاپ اثر: نام انتشارات.

مثال: دوبونو، ادوارد (1933). خلاقیت جدی، ترجمه مرتضی غفاری پور، چاپ اول (1382). تهران: آییژ.

گزارش طرح پژوهشی یا پایان نامه:

*    نام خانوادگی پژوهشگر، نام کوچک(سال اتمام گزارش). عنوان گزارش نهایی، استاد راهنما یا ناظر، شهر محل اتصال طرح به آن: نام دانشگاه یا مرکز علمی مربوطه.

مثال: رفیع نیا، محمدحسین (1384). بررسی کارایی درونی گروههای آموزشی دوره متوسطه نظری براساس شاخص های متناسب با اهداف این گروهها درادارات آموزش و پرورش استان خوزستان، زیر نظر مسعود برومند، اهواز: پژوهشکده تعلیم و تربیت.

مجله یا مقاله علمی:

*    نام خانوادگی نویسنده ، نام کوچک (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله ای که مقاله درآن چاپ شده: شماره مجله، شماره صفحات مقاله.

مثال: رجایی، علیرضا(1381). خانواده،مدرسه،همسالان و رسانه های گروهی در رفتار انجرافی نوجوانان پسر. فصلنامه دانش و پژوهش: شماره11و12، ص 48.

منبع لاتین:

*    نام خانوادگی مولف، نام کوچک (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر محل انتشار: نام انتشارات.

مثال:

Guilford, J.P. (1954). Psychometric methods. New York: McGgraw-Hill.
buy cialis online best price
جمعه 16 آذر 1397 01:24 ق.ظ

Thank you! Plenty of info.

cialis generico lilly how do cialis pills work side effects of cialis opinioni cialis generico cialis mit grapefruitsaft price cialis best enter site very cheap cialis venta cialis en espaa cialis generique generico cialis mexico
Online cialis
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:57 ق.ظ

Beneficial material. Regards!
cialis patent expiration cialis kamagra levitra buy cheap cialis in uk cialis online deutschland india cialis 100mg cost cialis pas cher paris cialis 100 mg 30 tablet cialis manufacturer coupon cialis 20mg prix en pharmacie we like it cialis soft gel
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:15 ق.ظ

You actually said it adequately.
tadalafil 20mg cialis for sale in europa overnight cialis tadalafil cialis 5 mg buy cialis with 2 days delivery cost of cialis per pill generic low dose cialis cialis without a doctor's prescription effetti del cialis achat cialis en europe
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 01:17 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot!
we like it safe cheap cialis buy cialis online legal cialis online holland click now cialis from canada cialis usa cost 200 cialis coupon tesco price cialis rx cialis para comprar cialis online american pharmacy cialis
Cialis 20 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 01:48 ق.ظ

Kudos! I value it.
look here cialis order on line buy original cialis tadalafil tablets cialis online cialis preise schweiz trusted tabled cialis softabs cialis canada calis cheap cialis cost of cialis cvs
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 12:47 ب.ظ

Kudos. Plenty of tips.

cialis generic 200 cialis coupon cialis professional yohimbe where cheapest cialis acheter cialis meilleur pri cialis kamagra levitra cialis 5 effetti collaterali acquisto online cialis cialis dosage recommendations cialis dose 30mg
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 01:29 ق.ظ

With thanks! I enjoy it!
cialis en 24 hora comprar cialis navarr cialis manufacturer coupon cuanto cuesta cialis yaho cialis 10mg prix pharmaci generic cialis pill online cialis generic price cialis wal mart pharmacy 40 mg cialis what if i take il cialis quanto costa
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 12:23 ب.ظ

You said that fantastically!
cialis rezeptfrei cialis coupon dose size of cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis in sconto cialis daily dose generic buy cialis sample pack achat cialis en europe cialis prices 5 mg cialis coupon printable
buy cialis cheap
یکشنبه 11 آذر 1397 01:19 ق.ظ

Very good postings, Thanks a lot.
where cheapest cialis purchase once a day cialis order cialis from india cialis tablets for sale generic cialis 20mg tablets cialis billig cialis online deutschland achat cialis en suisse rezeptfrei cialis apotheke cialis online holland
Cialis canada
شنبه 10 آذر 1397 12:15 ب.ظ

Thanks! Fantastic stuff!
buy generic cialis we choice cialis uk cialis patent expiration cialis 5mg billiger 5 mg cialis pharmacie en ligne i recommend cialis generico generic for cialis 5 mg cialis coupon printable buy cialis online legal cialis e hiv
Cialis pills
شنبه 10 آذر 1397 12:51 ق.ظ

Kudos! Lots of facts!

cialis venta a domicilio tadalafil 20 mg cialis from canada cialis cost cialis 5 mg buy canadian cialis achat cialis en europe sialis ou trouver cialis sur le net we like it cialis soft gel
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 01:26 ب.ظ

This is nicely put! .
cialis 5 mg funziona buy cheap cialis in uk usa cialis online we recommend cheapest cialis generic low dose cialis miglior cialis generico cialis generika in deutschland kaufen cialis 5mg link for you cialis price cialis billig
buy cialis usa
جمعه 9 آذر 1397 01:46 ق.ظ

You actually stated that terrifically.
dosagem ideal cialis cialis prices in england cialis per paypa we recommend cialis info dosagem ideal cialis cialis price in bangalore ou trouver cialis sur le net what is cialis rezeptfrei cialis apotheke cialis 20mg
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:25 ب.ظ

Factor nicely regarded!.
only now cialis 20 mg cialis professional yohimbe generic cialis 20mg tablets cialis 20 mg cost american pharmacy cialis tesco price cialis cialis tablets sublingual cialis online how to buy cialis online usa buy cialis online legal
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 02:10 ق.ظ

Very good info. Thanks a lot!
recommended site cialis kanada cialis rckenschmerzen cialis 20mg prix en pharmacie cialis for sale cialis canada cialis 20mg preis cf cialis 5mg billiger cialis side effects cialis 5 mg funziona cialis efficacit
buy cialis online no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:41 ب.ظ

Cheers. Loads of stuff.

generic for cialis cialis generic availability enter site 20 mg cialis cost cialis en 24 hora cialis 20mg online prescriptions cialis rx cialis para comprar fast cialis online cialis coupons brand cialis generic
Buy generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 01:44 ق.ظ

You said it nicely..
cost of cialis per pill prices for cialis 50mg generic low dose cialis cialis 5 effetti collaterali cialis 5 effetti collaterali buy cialis sialis cialis per paypa cialis uk next day cialis baratos compran uk
levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 07:47 ق.ظ

You stated that effectively.
levitra 10 mg kopen levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra without a doctor prescription buy generic levitra levitra 10 mg kopen generic levitra generic levitra levitra without a doctor prescription buy levitra generic
Buy generic cialis
سه شنبه 10 مهر 1397 05:21 ق.ظ

Thanks a lot. A lot of information!

precios cialis peru cialis generika in deutschland kaufen cialis usa cost buy generic cialis cialis cuantos mg hay can i take cialis and ecstasy cialis without a doctor's prescription viagra cialis levitra cialis purchasing cialis dose 30mg
Cialis generic
یکشنبه 8 مهر 1397 02:56 ق.ظ

You reported that fantastically.
cialis dosage we use it cialis online store how to buy cialis online usa enter site natural cialis import cialis cialis 5mg billiger cialis generic buying cialis in colombia we recommend cheapest cialis buying cialis overnight
buy cialis without a doctor's prescription
جمعه 6 مهر 1397 11:44 ب.ظ

Whoa tons of wonderful data!
cialis online nederland online cialis cialis 100mg suppliers cialis 5 mg buy cialis en mexico precio generico cialis mexico cialis generico en mexico cialis 100 mg 30 tablet cialis online click here take cialis
northwest pharmacies
شنبه 31 شهریور 1397 05:07 ب.ظ

You actually stated it fantastically.
canada pharmaceuticals online canadian pharmacycanadian pharmacy trust pharmacy canada reviews canadian drug store canadian pharmacy king pharmacy canada plus viagra canadiense canada drugs trust pharmacy of canada canada online pharmacy
viagravipsale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 03:35 ب.ظ

Really a good deal of amazing information.
no prescription cialis cheap cialis 5 effetti collaterali we use it cialis online store sialis india cialis 100mg cost price cialis best cialis professional from usa cialis pas cher paris prezzo cialis a buon mercato cialis qualitat
http://cialisda.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 03:57 ق.ظ

You actually revealed that well!
generic low dose cialis cialis super kamagra rezeptfrei cialis apotheke generic cialis soft gels acquisto online cialis safe dosage for cialis cialis super acti cialis 20 mg effectiveness cialis australian price weblink price cialis
canadianpharmacyies.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:44 ب.ظ

Regards! Numerous advice!

online pharmacies of canada canadianpharmacy canada online pharmacies reviews canadian drug northwest pharmacies mail order pharmacy canada plus canadian online pharmacies legitimate canada drug northwest pharmacy canada canadian pharcharmy online24
http://viabiovit.com/
سه شنبه 13 شهریور 1397 04:05 ق.ظ

Truly plenty of terrific facts!
buy viagra without a prescription online where can i purchase viagra viagra online buy generic viagra online uk where to buy viagra in stores how to get prescription viagra viagra tablets online purchase uk buy viagra buy viagra uk no prescription buy viagra uk pharmacy
Generic cialis
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:25 ب.ظ

Beneficial tips. Thank you!
viagra cialis levitra cialis australia org buy cialis online nz cialis daily dose generic cialis et insomni cialis 20 mg cialis lowest price 5 mg cialis coupon printable tadalafil 20mg click now buy cialis brand
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:51 ب.ظ

Amazing plenty of valuable facts!
no prescription cialis cheap if a woman takes a mans cialis viagra cialis levitra cialis rezeptfrei cialis et insomni order cialis from india generic low dose cialis cialis alternative low cost cialis 20mg canadian cialis
does cialis cause cancer
دوشنبه 22 مرداد 1397 12:44 ق.ظ

Whoa quite a lot of fantastic knowledge!
cialis free trial cialis italia gratis cialis preise schweiz cialis rckenschmerzen discount cialis cialis prezzo di mercato cialis therapie enter site very cheap cialis cialis 20 mg effectiveness cialis dose 30mg
Cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:49 ق.ظ

You actually reported this well!
we recommend cialis info cialis sale online buy generic cialis cialis daily cialis for daily use cialis uk rezeptfrei cialis apotheke click here cialis daily uk cialis prices look here cialis cheap canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30