تبلیغات
معلمان - مطالب مرداد 1396


نمونه سوال مرحله ی دوم آزمون ضمن خدمت آشنایی با امور بیمه و قوانین آن

دانلود فایل نمونه سوال از لینک زیر

 منبع مرحله ی دوم آزمون ضمن خدمت آشنایی با امور بیمه و قوانین آن

دانلود فایل pdf منبع از لینک زیر

متن کامل منبع دوره ی ضمن خدمت آشنایی با امور بیمه و قوانین آن

دانلود فایل pdf منبع از لینک زیر

نمونه سوال آزمون ضمن خدمت آشنایی با امور بیمه و قوانین آن
 سری دوم
دانلود فایل نمونه سوال از لینک زیر