تبلیغات
معلمان - مطالب طرح درس روزانه
معلمان
« معلمی، شغل نیست! عشق است»
**** سلام به وبلاگ " معلمان " خوش آمدید ****

ساختار کامل یک طرح درس

۱-  مشخصات کلی شامل :
الف ) نام درس
ب) موضوع درس
ج )کلاس
د) صفحه
ه )نام معلم
و) نام مدرسه
ز )تاریخ اجرا
ح )زمان
ت )تعداد دانش  آموز
 2- اهداف
الف ) کلی  :
• هدف هایی که بعد از درس انتظار داریم دانش آموزان به آن برسند
•هدف های کلی در قالب جملات  ویا با استفاده از افعال کلی ومبهم بیان میشوند وقابل اندازه گیری نیستند
•فعل های مورد استفاده
•درک کنند-بفهمند- بشناسند –پی ببرند –بدانند –یاد بگیرند –آشنا شوند  و...........
•مثال آشنایی با جمع های دو رقمی      یا    فراگیران با جمع های دو رقمی آشنا شوند
ب  )اهداف جزئی
•اهداف کلی در جریان تحلیل آموزشی به اهداف جزئی تبدیل میشود این اهداف دستیافتنی تر وملموس تر است وبصورت مرحله ای  وبا افعال کلی بیان میشوند
•مثال : هدف کلی : آشنایی با مخلوط ها
•اهداف جزئی :
1- فراگیران با انواع مخلوط ها آشنا شوند
2-    ”      ” خواص    ”          ”
3-  ”        کاربرد مخلوط ها را بدانند
 ج) هدف های رفتاری
•هدف هایی که قابل اندازه گیری ومشاهده باشد  ورفتاری را از سوی فراگیر نشان دهد این هدف ها دارای چهار ویژگی هستند :
مثال: فراگیران با استفاده از نقاله زاویه های تمرین 4 را در مدت 5 دقیقه اندازه بگیرند
1-فعل رفتاری  : اندازه بگیرند
2-معیار عملکرد  : در مدت 5دقیقه درست اندازه گیرند
3-شرایط   : با استفاده از نقاله و تمرین 4 کتاب
4-مخاطب :فراگیران
طبقات هدف های رفتاری
•حیطه شناختی   :فعالیت های ذهنی انسان طبقات :
1- دانش  :توانایی به یاد سپردن ویاد آوری مطالب بدون تغییردر آنها است

 حفظ واژه ها  شعر ها و  .......

مثال  :نام پایتخت ایران را نام ببرد 

۲-  فهمیدن ( درک کردن ) :
• توانایی پی بردن به مفهوم یک مطلب وتبیین آن با جملاتی که خودش می سازد یادگیری معنی دار    ترجمه     توضیح     معنی کردن مثال زدن 
•مثال  : انواع هدف را در دو خط توضیح دهد 
۳-  کاربرد  :
•     معلومات نظری کسب شده در موقعیت های عملی بکار می رود (کاربرد قواعد  اصول  روش ها مفاهیم قوانین ونظریات )
•مثال  : با استفاده از قواعد ریاضی تمرینات کتاب را حل کند 
۴--تجزیه وتحلیل :
یک موضوع را به اجزا تشکیل دهنده تجزیه کرده  وارتباط آنها   واصول حاکم بر آنها را شناخته وبیان نماید
نتیجه گیری  -مقایسه  - تفسیر  -بیان تفاوت و شباهت
مثال : دلایل بروز خشک سالی را توضیح دهد 
5-  ترکیب :
قابلیت به هم پیوستن عناصر و اجزا رابرای تشکیل یک مجموعه جدید   (خلاقیت –بوجود آوردن اثر بی همتا)    
اثر و عقیده بکر پیش بینی راه حل جدید
مثال  : اگر باران نیاید چه اتفاقی  می افتد 
6- ارزشیابی  :
•درباره ارزش کارها اندیشه ها راه حل ها و روش ها بر اساس معیاریمشخص داوری آگاهانه کند 
•مثال   :بهترین راه برای  مبارزه با گران فروشی چیست؟ 
•حیطه عاطفی
•با  احساسات نگرشها وارزش ها   سر وکار دارد  وسعت و دامنه رفتار ها در حیطه عاطفی زیاد است و ارزشیابی آن مشکل است زیرا سنجش میزان توجه نگرش و عمق ارزش کسب شده کار لحظه ای نبوده ودر بسیاری موارد به مراقبت مستمر وتجربه طولانی از شخص نیاز داریم .
طبقه ها
1- توجه ودقت کردن به یک پدیده یا موضوع
•شخص از وجود یک پدیده یا موضوع و محرک آگاهی پیدا می کند وبه آن توجه می کند
مثال : کسی که به بازی والیبال آشنایی  ندارد ممکن است برای نخستین بار به تماشای آن بپردازد -
۲- پاسخ دادن 
•پس از دقت و توجه به یک پدیده از شخص انتظار میرود که گامی فراتر نهد وفعالانه احساس خود را نمایان سازد . پس فرد باید واکنش نشان دهد .
• مثال دانش آموز از قوانین کلاس پیروی می کند
 3-ارزش گذاری
در این مرحله  فرد صرفا یک ارزش راپذیرفته  بلکه با اعتقاد به آن عمل می کند ودیگران را نیز به انجام آن تشویق میکند.
•مثال : شخص برای پیشرفت اجتماع خود را مسئول میداند
4- سازمان بندی ارزش ها
•شخص پس از اینکه ارزش ها را در درون خود پذیرفت ناگزیر خواهد بود که این ارزش ها و ارزش های جدید تر خود را به نحوی با یکدیگر تطبیق یا سازمان دهد ارزش هایی که بیشتر مورد قبول است ارجحیت دارد وبر دیگران برتری پیدا می کند
•مثال :  پس از درس محیط زیست  در مورد محیط زیست تحقیق میکند  وبرای آگاه کردن مردم اقدام میکند وبرای حفظ محیط زیست اقدام میکند
 5- تبلور در شخصیت
•ارزش یا مجموعه ای از ارزش ها انعکاس دائم در رفتار شخص پیدا میکند و در تمام جهات رفتار او را کنترل میکند و این رفتار جزئی از فلسفه زندگی او میشود
•مثال : فرد یک مشی خاص در زندگی خود به کار می گیرد 
•حیطه روانی حرکتی :
•یادگیری در این حیطه همراه با حرکت است و نمایانگر مهارت شخص در انجام دادن نوعی فعالیت فیزیکی مربوط به دستگاه عصبی – عضلانی می باشد  نقشه کشی ورزش و...
 طبقات
•۱-- آمادگی وتقلید
•منظور انجام دادن بعضی از کار های عملی ساده مطابق دستور العمل و به کمک معلم یا مربی است البته فرد باید آمادگی لازم را داشته باشد آمادگی ذهنی روانی فیزیکی
•مثال : دانش آموز انجام یک آزمایش را با نگاه کردن به معلم انجام دهد 
•2-اجرای عمل بدون کمک گرفتن از دیگران
•منظور اجرای آگاهانه است  تسلط شخصی به حدی است که احتیاج کمک دیگران ندارد
•مثال: کاربرد صحیح مواد شیمیایی با رعایت نکات ایمنی
3-دقت
انجام کار او وتکرار آن همراه بادقت سرعت و ظرافت است و در نتیجه اوتوانایی کنترل اعمال خود را بر حسب نیاز دارد
•مثال :تسلط بر رانندگی حین تغییر سرعت ویا جهت حرکت 
4- هماهنگی حرکات
•فرد توانایی انجام دادن هماهنگ چندین کار را بطور همزمان دارد.
• مثال : تنظیم میکروسکوپ با یک دست وترسیم شکل  رویت شده با دست دیگر 
5- عادی شدن
•فرد به طور خودکار به انجام کارهای دقیق و هماهنگ عادت میکند.
•مثال : مهارت در انجام آزمایش بطور دقیق
3- وسایل ومواد آموزشی
•تمام مواد و وسایل استفاده در تدریس نوشته می شود وسایل اگر خلاقانه باشد اثر بیشتری دارد و یا اینکه بوسیله معلم و دانش آموز تهیه شود ارزشمند است.
وسایل با توجه به هدف موضوع درس  روش و دانش آموزان انتخاب میشود.
۴ - ایجاد ارتباط   
•منظور این است که حواس دانش آموزان را به سمت کلاس بیاوریم
•فعالیت ها :
1- سلام واحوال پرسی
2-حضور وغیاب
3-دقت در وضع  روانی وجسمانی
4-بررسی تکالیف گذشته
5-رفتار ورودی
•منظور هدف هایی است که دانش آموزان باید قبل از شروع درس به آنها رسیده باشند یا (پیش نیاز های درس جدید)
6- ارزشیابی تشخیصی
•آنها را بصورت هدف می نویسیم 
•ارزشیابی تشخیصی به معلم کمک میکند  که :
1-میزان تجربیات قبلی درس جدید
2-وچه میزان از درس جدید رابه منظور مشخص کردن نقطه شروع  دانش آموزان میدانند
• در این قسمت سوالات نوشته میشود وشیوه ارزشیابی نیز ذکر میشود  
•کتبی   شفاهی    عملی
7-  آماده سازی ( ایجاد  انگیزه 
•آماده سازی یعنی اتصال تجربیات قبلی دانش آموزان به درس جدید
•روش های آماده سازی
1--مثال
2-داستان
3-نمایش  فیلم  عکس  تاتر   وسیله  نمودار  چارت و......
4-شعر
5-خاطره
6-سوال
7-خلاصه درس قبل
8-پخش صدا
9-- بیان اهداف  و   دیگر روشهای خلاق  ................
10- ارائه پیش سازمان دهنده
8- روش های تدریس  
•تمام روش های مورد استفاده نوشته میشود مثال :سخنرانی  پرسش وپاسخ نمایشی کارایی تیم و........
•فاکتورهای انتخاب روش
•با توجه به :
1- فراگیر  ( سن     استعداد   دوره تحصیلی تعداد   میزان دانسته ها )
2-توانایی معلم  ( قدرت بیان   توانایی رهبری   تسلط بر موضوع   اگاهی از روش )
3-امکانات و وسایل (مواد آموزشی  ساختمان   امکانات کلاس
4- موضوع ومواد درسی 
5--هدف
6-به پرورش روحی کمک کند
7- ایجاد خلاقیت
8- زمان
9- فرهنگ بومی ومنطقه ای
9- شکل کلاس
•منظور نحوه گروه بندی و وچگونگی نشستن دانش آموزان در تدریس است
•مثال  دایره ا ی    نعلی شکل    سنتی یا ردیفی
 10- ارائه درس 
•در این قسمت مراحل تدریس با توجه به هدف های جزئی (مرحله ای) بصورت فعالیت معلم دانش آموز نوشته می شود و به دو صورت نوشته می شود:
1- خلاصه
2- سناریو
•در ارائه درس به نکات زیر توجه کنید
1- یادآوری پیش نیازها
2-نظم در نوشتن واجرای مراحل 
3-توجه به ارزشیابی تکوینی
4-فعال کردن دانش آموزان
5-تعویض کانال ارتباط
6-پیش بینی فعالیت دانش آموزان
7- استفاده از وسایل به موقع وسر جای خود
8-بازخورد از دانش آموزان
9-حرکت معلم در کلاس
10- توجه به مدیریت کلاس
11- توجه به تک تک افراد کلاس  وارتباط کلامی
12استفاده از تشویق و تنبیه به موقع
 
 
۱۱- ارزشیابی تکوینی
•سوالاتی که در حین درس از دانش آموزان سوال می شو د که معمولا شفاهی است باید در طرح درس نوشته شود
•این سوالات معمو لا بر از تدریس هر هدف جزیی صورت می گیرد
 12- فعالیت های تکمیلی
•فعالیت هایی که موجب پایداری بیشتر یادگیری می شود:
•جمع بندی    (مروری  انتقالی   اتقاقی )
•نتیجه گیری
•حل تمرینات
•فرصت سوال
•نمایش  (فیلم  عکس و.....)
 کارهای عملی
13- ارزشیابی تراکمی
•ارزشیابی از میزان یادگیری دانش آموزان در کل تدریس است  تمام سوالات باتوجه به هدف های رفتاری نوشته شود  ضمنا چک لیستی نیز جهت ارزشیابی از حیطه عاطفی تهیه شود
• روش ارزشیابی  (کتبی   شفاهی   عملی) مشخص شود
•توجه  : ارزشیابی تراکمی باید بوسیله معلم تحلیل شود
 14- تعیین تکلیف
•تکلیف بصورت گروهی وفردی باشد
•انواع تکلیف 
1-تمرینی
2- آمادگی
3-امتدادی (خلاقیت)
نوع مطلب : طرح درس روزانه، مقالات، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

وبلاگ " خشونت ممنوع !  " 
توضیحات : این وبلاگ سعی دارد تا با یاری خداوند متعال و همراهی شما کاربران گرامی تا آنجا که مقدور است به هر کدام از پرسش های زیر پاسخ داده و برای آنها راه حل هایی مفید ارائه نماید : 
- خشونت از کجا نشات گرفته است؟ 
- چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟
- در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟
- چگونه میتوانیم کشور و جامعه ای دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم ؟
آدرس :     /http://khoshonatmamnou.mihanblog.com/

دوستان عزیز و گرامی منتظر حضور سبز شما هستم 
با تشکر : پرویز حبیبی اصل
نوع مطلب : فیلم های کمک آموزشی دوره ی ابتدایی، استاد شهید مرتضی مطهری (ره)، دانلود آهنگ غمگین، تاریخ نگار، راهنمای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی، اخبار، معلمان، دانشگاه فرهنگیان، مقالات، کتاب های دوره ی ابتدایی، طرح درس روزانه، طرح درس سالانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

وبلاگ " خشونت ممنوع !  " 
توضیحات : این وبلاگ سعی دارد تا با یاری خداوند متعال و همراهی شما کاربران گرامی تا آنجا که مقدور است به هر کدام از پرسش های زیر پاسخ داده و برای آنها راه حل هایی مفید ارائه نماید : 
- خشونت از کجا نشات گرفته است؟ 
- چگونه عده ای خشونت را می آموزند؟
- در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد؟
- چگونه میتوانیم کشور و جامعه ای دارای رحمت اسلامی و نبوی داشته باشیم ؟

آدرس :   

/http://khoshonatmamnou.mihanblog.com/


دوستان عزیز و گرامی منتظر حضور سبز شما هستم 
با تشکر : پرویز حبیبی اصل
نوع مطلب : فیلم های کمک آموزشی دوره ی ابتدایی، استاد شهید مرتضی مطهری (ره)، دانلود آهنگ غمگین، تاریخ نگار، راهنمای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی، اخبار، معلمان، دانشگاه فرهنگیان، مقالات، کتاب های دوره ی ابتدایی، طرح درس روزانه، طرح درس سالانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود فایل ورد طرح درس روزانه ی پایه سوم 

 کتاب فارسی بخوانیم درس فداکاران

دانلود فایل word طرح درس از لینک زیر نوع مطلب : طرح درس روزانه، طرح درس سالانه، معلمان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دانلود نمونه فرم خام طرح درس با فرمت های word و pdf

در قالب یک فایل zip

دانلود فایل از لینک زیر 


نوع مطلب : معلمان، طرح درس روزانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

**پایه پنجم دبستان **
۱.  کتاب علوم تجربی
دانلود طرح درس روزانه  .  ماده تغییر می کند .
 
نوع مطلب : طرح درس روزانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

*پایه سوم دبستان *
کتاب علوم تجربی
طرح درس علوم پایه سوم . اندازه گیری
کتاب ریاضی 
طرح درس روزانه ی الگوها ریاضی پایه ی سوم ابتدایینوع مطلب : طرح درس روزانه، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :درباره وبلاگ


سلام به وبلاگ معلمان خوش آمدید من پرویز حبیبی اصل هستم متولد 29 شهریور ماه 1372 از استان کهگیلویه وبویر احمد شهرستان بهمئی آموزگار دوره ی ابتدایی ، شهر لیکک ؛ این وبلاگ تقدیمی است به همه ی زحمتکشان حوزه ی تعلم و تربیت امیدوارم که رضایت خاطر شما را جلب کند و اگر کم و کاستی بود با نظرهای سازنده ی خودتون من را در برطرف کردن آن یاری نمایید . با تشکر parvizhabibiasl@gmail.com

مدیر وبلاگ : پرویز حبیبی اصل
مطالب اخیر
نظرسنجی
موفقیت نظام آموزشی کیفی - توصیفی را در دوره ی ابتدایی چگونه ارزیابی می کنید؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
با ما در تماس باشید
پرویز حبیبی اصل
parvizhabibiasl@gmail.com
امکانات دیگر
کلیه حقوق این وبلاگ برای معلمان محفوظ است